Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg: Angharad Curtis

Angharad Curtis - Women in engineering

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg, mae'r myfyriwr Angharad Curtis, o Gasnewydd, sy'n gwneud ei PhD mewn Optoelectroneg, yn esbonio sut arweiniodd ei diddordeb mewn meddygaeth ei llwybr at beirianneg.


Sut daethoch chi i fod yn astudio ar gyfer PhD ym Mhrifysgol De Cymru?

Ar ôl gadael yr ysgol gwnes i radd mewn Peirianneg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe, a oedd yn cynnwys edrych ar ddyfeisiau meddygol, dynameg hylif, prostheteg, mewnblaniadau, electroneg y gellir ei fewnblannu - roedd yn gwrs peirianneg eithaf generig gyda chydrannau meddygol.

O ganlyniad i gyffredinolrwydd fy ngradd a’r ffaith ei fod yn amlddisgyblaethol, a gyffyrddodd â chryn dipyn o bethau, penderfynais fy mod eisiau cael mwy o ffocws felly es ymlaen i wneud MSc mewn Bioffotoneg yng Nghaerdydd, oherwydd ei fod yn cyd-fynd â’m diddordebau.

Roedd hwn yn ymasiad rhwng ffiseg a bioleg ac, fel rhan o'r cwrs, gweithiais gyda chwmni allanol ar synhwyrydd PPG sy'n canfod ceuladau gwaed yn y coesau, gan ddefnyddio golau, yn benodol tonfeddi golau is-goch i ddarganfod thrombosis.  Roedd yna lawer o fathemateg, ffiseg a bioleg, felly set newydd o bethau i'w dysgu.

Ar ôl cael fy nghradd Meistr, es i weithio gyda busnes dyfeisiau meddygol, ac yna i gwmni arall a awgrymodd y dylwn ymgymryd â PhD, gyda’u cefnogaeth fel y partner cwmni.  Nid oeddwn yn sicr ar y dechrau, ond yna penderfynais achub ar y cyfle a mynd amdani.

Mae fy PhD mewn Optoelectroneg, sy’n defnyddio gwahanol fathau o ffynonellau goleuo (ysgafn) mewn rhannau penodol o'r sbectrwm tonfedd, i nodi presenoldeb marciwr cemegol mewn ymdrech i ganfod canser.  Mae'r cais yn endosgopi fflwroleuedd ar gyfer canfod canser y fron.

 

Pam wnaethoch chi benderfynu canolbwyntio ar beirianneg?

Rwy'n bendant yn teimlo bod fy mhersonoliaeth yn un chwilfrydig. Rwyf bob amser wedi bod eisiau dadwneud pethau a'u rhoi yn ôl at ei gilydd. Yr wyf wastad wedi bod â diddordeb mewn sut mae pethau'n gweithio a pham.  Pam felly a pham ddim fel hyn?

Rwyf wastad wedi meddwl, byddai’n rhesymegol y byddwn yn astudio peirianneg neu y byddai gennyf ddiddordeb mewn peirianneg.

Yn wreiddiol, roeddwn i eisiau gwneud meddyginiaeth, ond doeddwn i ddim yn llwyddiannus gyda fy ngheisiadau. Yna meddyliais pa ran o feddyginiaeth oedd yn ddeniadol i mi, ac, gan mod i wastad wedi bod â diddordeb mewn pethau sy'n ymwneud â meddygaeth a dyfeisiau meddygol, es i lawr y llwybr hwnnw.

Roedd gen i ddiddordeb mawr mewn prostheteg, ac roedd yna lawer o dechnoleg bryd hynny - fel y llygad bionig, pethau a oedd yn eithaf tebyg i sci-fi ac arbrofol - ac roeddwn i'n meddwl efallai y dylwn roi cynnig ar beirianneg feddygol.

 

Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth fenyw sy'n ystyried gyrfa mewn peirianneg?

Dwi wir yn meddwl y dylech chi fynd amdani.  Os oes gennych chwilfrydedd naturiol, dilynwch hynny. Bûm yn ffodus iawn na ddywedodd neb wrthyf mewn gwirionedd na all merched wneud hynny.

Rydych chi mor ifanc pan fyddwch chi'n penderfynu a ydych chi am fynd i’r brifysgol a’r hyn y byddwch yn ei astudio yno. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhai pethau, ac nad yw'ch ffrindiau’n rhannu’r diddordeb hwnnw, mae'n OCE i fynd lawr y llwybr sy'n addas i chi.

Ac mae'n OCE i wneud rhywbeth sy'n rhoi boddhad swydd i chi, mae'n bwysicach o lawer na'ch cyflog ar ddiwedd y dydd.  Pan ewch chi i'r gwaith mae'n rhaid iddo fod yn rhywbeth sy'n rhoi boddhad i chi oherwydd bod gwaith yn rhan enfawr o'ch bywyd.

Hefyd, wrth i amser fynd yn ei flaen ac wrth i chi weld mwy o fenywod ar fwrdd cwmnïau mwy, gallwch weld bod hyn yn cael effaith ar y bobl maen nhw'n eu hysbrydoli ac yn eu cyflogi yn y pen draw.